Agencja ubezpieczeń

ZAPRASZAMY PO WIĘCEJ INFORMACJI

https://katowice2.rcu.pl

 

Od 2004 roku prowadzimy działalność Agencji ubezpieczeń na własny rachunek, choć doświadczenie w tym zakresie mamy dłuższe. Ubezpieczenia są naszym „konikiem" i zamiłowaniem. Współpracujemy z wieloma towarzystwami i ciągle poszerzamy naszą ofertę co pozwala nam na wyszukanie najkorzystniejszej oferty. Uczestniczymy w wielu szkoleniach, które pozwalają nam dopracowywać naszą wiedzę. Możemy Państwu zaoferować praktycznie każdy rodzaj polisy: ubezpieczenia samochodów (w tym również pakiety dealerskie), ubezpieczenia domów i mieszkań, polisy kosztów leczenia i nnw na wyjazdy, polisy dla rowerzystów, oc w życiu prywatnym, nnw, polisy dzieci i młodzieży szkolnej, polisy życiowe i medyczne, obowiązkowe i dobrowolne dodatkowe polisy dla różnych zawodów (lekarze, pielęgniarki, nauczyciele, masażyści, weterynarze, biura rachunkowe itd.), cargo, posiadamy również w ofercie kompleksowe ubezpieczenia firm – te już dostosowane indywidualnie dla potrzeb danej firmy.

Jednak nasza współpraca z Klientem nie kończy się na podpisaniu polisy. My jesteśmy do Państwa dyspozycji cały czas – w razie szkody pomagamy w jej zgłoszeniu i w czasie jej likwidacji ale też w każdym innym przypadku służymy pomocą i poradą.

Doskonale wiedzą o tym nasi stali wieloletni Klienci. Zapraszamy również Państwa.

KOMUNIKACJA

Ubezpieczenie odpowiedzialności cywilnej (OC) jest obowiązkowe, musi je posiadać każdy posiadacz pojazdu mechanicznego (np. samochodu osobowego, ciężarowego czy motocykla). Polisa OC zapewnia finansową rekompensatę osobom poszkodowanym w kolizji lub wypadku, dzięki czemu sprawca zdarzenia nie musi wypłacać odszkodowania z własnych pieniędzy.

Kupując samochód polskiego pochodzenia można skorzystać z polisy OC poprzedniego właściciela do końca okresu jego obowiązywania. Nasza rada: proszę skontaktować się z danym towarzystwem w celu sprawdzenia czy polisa jest opłacona i czy dane towarzystwo nie naliczy opłaty za przepisanie polisy na nowego właściciela. Czasem, wbrew pozorom, lepiej opłaci się wykupić nową polisę na siebie.

Polisę OC dla samochodu sprowadzonego zza granicy należy wykupić najpóźniej w dniu pierwszej rejestracji pojazdu w kraju. Jest to bardzo ważne, ponieważ za każdy dzień przerwy w posiadaniu polisy Ubezpieczeniowy Fundusz Gwarancyjny może nałożyć karę.

Bez obowiązkowego ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej narażasz się na płacenie - z własnej kieszeni - wysokiego odszkodowania gdy spowodujesz wypadek lub kolizję. Za brak takiej polisy grożą także surowe i nieuchronne kary finansowe.

Wysokość opłaty karnej za brak OC komunikacyjnego uzależniona jest od:

 • rodzaju pojazdu, którego posiadacz nie spełnił obowiązku ubezpieczenia:
  • samochody osobowe – równowartość 2- krotności  minimalnego wynagrodzenia za pracę,
  • samochody ciężarowe, ciągniki samochodowe i autobusy – równowartość 3- krotności minimalnego wynagrodzenia za pracę,
  • pozostałe pojazdy – równowartość 1/3 minimalnego wynagrodzenia za pracę.
 • okresu pozostawania bez ochrony ubezpieczeniowej w danym roku kalendarzowym:
  • do 3 dni – 20% pełnej opłaty karnej,
  • 4 do 14 dni – 50% pełnej opłaty karnej,
  • powyżej 14 dni – 100% opłaty karnej.
 • minimalnego wynagrodzenia za pracę w roku kontroli, ustalonego na podstawie ustawy z dnia 10 października 2002 roku o minimalnym wynagrodzeniu za pracę.
Wysokość opłat karnych za brak obowiązkowego ubezpieczenia OC w 2016 roku
gradacja opłaty samochody osobowe samochody ciężarowe, ciągniki samochodowe i autobusy pozostałe pojazdy  
100% 5200 zł 7800 zł 870 zł  
50% 2600 zł 3900 zł 435 zł
20% 1040 zł 1560 zł 170 zł

Opłaty karne nie są wyznaczane (naliczane) przez Ubezpieczeniowy Fundusz Gwarancyjny – zarówno ich wysokość, jak i tryb nakładania i dochodzenia są ściśle określone przez przepisy ustawy o ubezpieczeniach obowiązkowych, UFG i PBUK i z tego względu nie mogą podlegać negocjacjom!

Zasięg terytorialny, zakres ochrony i obowiązek posiadania OC zostały zapisane w ustawie z 22 maja 2003 r. o ubezpieczeniach obowiązkowych, Ubezpieczeniowym Funduszu Gwarancyjnym i Polskim Biurze Ubezpieczycieli Komunikacyjnych. 

Posiadacze pojazdów podlegających konieczności kupienia polisy powinni w pierwszej kolejności wiedzieć, że jest to ochrona przed finansowymi konsekwencjami szkód, które spowodują w związku z użytkowaniem samochodu, na zdrowiu i mieniu osób trzecich. Rekompensatę poszkodowanym wypłaca w ich imieniu zakład ubezpieczeń – do sumy 5 mln euro po szkodach na osobie i 1 mln euro po szkodach na mieniu.

Oprócz ubezpieczenia Obowiązkowego OC istnieje cały szereg dodatkowych ubezpieczeń dobrowolnych.

Główne z nich to:

Auto Casco, czyli polisa której celem jest ochrona majątku przed konsekwencjami szkód spowodowanych z winy kierującego pojazdem lub w wyniku zdarzeń losowych. AC chroni w takich sytuacjach, jak:

 • kradzież
 • wypadek / kolizja
 • żywioły

Przedmiotem ubezpieczenia AC jest pojazd wraz z wyposażeniem.

W przypadku polis AC jest bardzo wiele „kruczków” i „gwiazdek” stosowanych przez towarzystwa, jak również istnieje sporo znaczących elementów tego ubezpieczenia wpływających na jego zakres a co za tym idzie, na wysokość odszkodowania jakie otrzymamy.

Najczęściej stosowane to wykupienie amortyzacji, franszyza integralna i redukcyjna, udziały własne, obostrzenia dotyczące sposobu likwidacji szkody, np. naprawa samochodu wyłącznie na podstawie kosztorysu towarzystwa a nie na podstawie faktury warsztatu … i wiele innych

Assistance, czyli polisa dzięki której można przede wszystkim skorzystać ze wsparcia na miejscu awarii czy wypadku, gdzie jego pojazd zostanie w przypadku niewielkiej usterki od razu naprawiony, ewentualnie odholowany do warsztatu lub miejsca zamieszkania. W ramach assistance można również liczyć na:

 • dostarczenie paliwa, pomoc po złapaniu „gumy”, uruchomienie silnika czy otwarcie przymarzniętych zamków w zimie,
 • pokrycie kosztów wynajmu pojazdu zastępczego,
 • wsparcie informacyjne i logistyczne podczas awarii na trasie (m.in. informacje o warsztatach, zorganizowanie noclegu w hotelu oraz powrotu do domu)
 • dostarczenie części zamiennych,
 • pomoc medyczną
 • zamiennego kierowcę
 • opiekę nad dziećmi lub zwierzętami
 • wiele innych w zależności od zakresu oferowanego przez dane towarzystwo

NNW - Ubezpieczenie następstw nieszczęśliwych wypadków należy do grupy ubezpieczeń osobowych i polega na ochronie obejmującej życie lub zdrowie ubezpieczonego w czasie podróży samochodem. Ubezpieczenie NNW zapewnia mu wsparcie finansowe w związku z uszczerbkiem na zdrowiu powstałym w następstwie nieszczęśliwego wypadku drogowego zarówno w kraju, jak i za granicą. Co ważne, ochroną ubezpieczeniową objęty jest nie tylko właściciel polisy, ale i wszyscy pasażerowie w liczbie zapisanej w umowie ubezpieczenia.

Ubezpieczenie szyb - zapewnia ochronę przed skutkami uszkodzenia lub wybicia szyb samochodowych. W ramach likwidacji szkody ubezpieczyciel gwarantuje konieczną wymianę szyb, a także pokrywa dodatkowe koszty związane z naprawą. Decydując się na tę dobrowolną polisę należy przede wszystkim zwrócić uwagę na określoną w umowie sumę ubezpieczenia

Oprócz powyższych istnieje wiele dodatkowych ubezpieczeń. W celu poznania szczegółowej oferty lub uzyskania informacji zapraszamy do kontaktu z biurem.


UBEZPIECZENIA DOMÓW i MIESZKAŃ

Podstawowym ubezpieczeniem jest ubezpieczenie od ryzyka pożaru i innych zdarzeń losowych.Każde towarzystwo obejmuje ochroną inną liczbę zdarzeń losowych. Ubezpieczenie od pożaru obejmuje substancję (mury, stropy), elementy stałe (trwale związane z podłożem: instalacje, powłoki malarskie, itp.), ruchomości domowe (wszystko, co nie jest elementem stałym: meble, odzież, sprzęt AGD i RTV,itp.), czyli wszystko, co znajduje się w mieszkaniu/domu.
Ubezpieczeniem można objąć mieszkanie/dom wraz z pomieszczeniami przynależnymi (piwnica, komórka lokatorska), a także gospodarczymi (np. wolnostojący garaż). Można też ubezpieczyć budowle znajdujące się na posesji (ogrodzenie, altankę śmietnikową, fontannę, itp.). 

W granicach sumy ubezpieczenia – towarzystwo może też zobowiązać się do zwrotu niezbędnych, udokumentowanych i uzasadnionych kosztów poniesionych w związku z akcją ratowniczą i uprzątnięciem po szkodzie. 

Zakres ubezpieczenia, limity odpowiedzialności oraz informację o tym, kiedy towarzystwo nie wypłaci odszkodowania klient znajdzie zawsze w Ogólnych Warunkach Ubezpieczenia (OWU), stanowiących integralną cześć umowy ubezpieczenia, której zawarcia, polisa jest tylko potwierdzeniem. 

Przed ubezpieczeniem mieszkania/domu zacznijmy od zadania sobie trzech pytań:

 1. Po co mi ubezpieczenie?
 2. Czego się obawiam?
 3. Co i jak ubezpieczyć?

Zapraszamy do biura a pomożemy wybrać najlepszą opcję ubezpieczenia


UBEZPIECZENIA TURYSTYCZNE

Analizując własne potrzeby ubezpieczeniowe trzeba pamiętać o dobrach, które są narażone na uszczerbek w związku z wyjazdem, w tym amatorskim uprawianiem sportów.  Z jednej strony to nasze życie i zdrowie, z drugiej zaś nasze środki finansowe. Życie i zdrowie są wartościami, które wyjątkowo trudno przeliczyć na środki pieniężne, tym niemniej w pewnych rodzajach umów ubezpieczenia szacunkowo odnosi się sumę ubezpieczenia (tzn. maksymalny limit, do którego będzie finansowo odpowiadał zakład ubezpieczeń) do tych wartości. Chroniąc natomiast składniki finansowe majątku przed uszczerbkiem musimy zdawać sobie sprawę z szeregu potencjalnych wydatków, jakie mogą powstać po naszej stronie w następstwie wypadku.  Mogą to być wydatki jak przykładowo:

 • koszty związane z powypadkowym leczeniem obrażeń ciała, koszty leczenia nagłych zachorowań podczas wyjazdów;
 • koszty związane z transportem medycznym po wypadku lub nagłego zachorowania do kraju w celu dalszego leczenia, lub miejsca zamieszkania;
 • wydatki z którymi musimy się liczyć w związku z przybyciem i towarzyszeniem w trudnych chwilach osób bliskich;
 • wydatki poniesione w związku z przeprowadzoną akcją ratowniczą czy też poszukiwawczą na skutek  zaginięcia na morzu czy w górach;
 • koszty pomocy prawnej jeżeli wejdziemy za granicą w konflikt z prawem miejscowym;
 • wydatki na naprawę naszego uszkodzonego sprzętu, czy też koszty związane z koniecznością jego wypożyczania;
 • wydatki na zakup nowego sprzętu, utraconego bagażu lub jego składników na skutek dokonanej na naszą szkodę kradzieży, trwałego ich uszkodzenia lub utraty;
 • inne wydatki związane choćby z utratą dokumentów, pomocą w ich odzyskaniu, pomocą w sytuacjach zagubienia i kradzieży gotówki, kart płatniczych etc.

BEZPIECZENIA FIRM

W przypadku ubezpieczenia firm każdorazowo najlepiej kontaktować się z agentem ubezpieczeniowym, celem wybrania najodpowiedniejszej opcji polisy.

Firmy najczęściej ubezpieczają swój majątek, czyli budynki własne lub wynajmowane - bo co najistotniejsze, w razie zajścia zdarzenia losowego np. pożaru nawet jeśli właściciel najmowanego budynku posiada własną polisę musimy liczyć się z tym, że jeśli zdarzenie nastąpiło z naszej winy to jego ubezpieczyciel wystąpi z tzw. regresem, czyli obciąży nas kosztami naprawienia szkody. Dlatego tak ważne jest posiadanie polisy nawet w momencie kiedy wynajmujemy lokal.

Polisą często kupowaną przez firmy jest również ta zabezpieczająca majątek obrotowy firmy, maszyny, urządzenia, towar (jeśli mówimy o sklepie czy hurtowni), pieniądze (również te w czasie transportu do banku).

I kolejnym najczęściej kupowanym ryzykiem jest polisa OC – zabezpieczenie w ramach wykonywanych prac. W tym przypadku zakres ubezpieczenia jak również jego składka są zależne nie tylko od sumy ubezpieczenia jak również od charakteru działalności firmy.

Współpracujemy z:

Formularz kontaktowy